Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

rasta87
1432 2674 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viamarroh marroh
rasta87
5517 1b24 500
Reposted fromsavatage savatage viamarroh marroh
rasta87
Reposted fromFlau Flau viamyfuckingreality myfuckingreality
rasta87
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
rasta87

March 17 2018

rasta87
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape
rasta87
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
rasta87
8100 43de
Yes, I can!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
rasta87
Spóźniony Ty, za szybka ja. Komuś na górze nie wyszedł plan.
— Żałuję, że to nie ja będę z Tobą budzić się
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
rasta87
Reposted fromFlau Flau
rasta87
1230 b2f6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

March 11 2018

rasta87
3536 7464 500
Reposted fromnonecares nonecares
rasta87
3539 ee19 500
Reposted fromnonecares nonecares

March 02 2018

rasta87
1971 ea5e 500
Reposted fromtpmm tpmm
rasta87
Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę, Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę.
— Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"
Reposted fromdozylnie dozylnie
rasta87
Nic tak nie dodaje odwagi jak świadomość, że ktoś Cię kocha i że nie jesteś sam.
— Graham Masterton
Reposted fromsouvenirs souvenirs
rasta87
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

February 28 2018

rasta87

February 19 2018

rasta87
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl