Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

rasta87
0603 f21a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
rasta87
4869 b437 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
rasta87
rasta87
rasta87
9173 6d24 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
rasta87
9181 ee67 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
rasta87
Różnica między zimną suk* a ciepłą kobietą jest taka, że tą zimną "po wszystkim" grzecznie się wyprasza, mówiąc ewentualnie, gdzie można po drodze kupić sobie herbatę. Tej ciepłej tę herbatę się proponuje. To jak jesteś traktowana, wynika również z Ciebie samej.
— "Zatrzymany"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 20 2018

rasta87
5648 bcec
Reposted fromPoranny Poranny
rasta87
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
rasta87
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaPoranny Poranny
rasta87
7190 66be
Reposted fromPoranny Poranny

March 18 2018

rasta87
1432 2674 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viamarroh marroh
rasta87
5517 1b24 500
Reposted fromsavatage savatage viamarroh marroh
rasta87
Reposted fromFlau Flau viamyfuckingreality myfuckingreality
rasta87
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
rasta87

March 17 2018

rasta87
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape
rasta87
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven
rasta87
8100 43de
Yes, I can!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl